De Riedselman fan Aldegea

Iepenloftspul

 "De Riedselman fan Aldegea" wurdt yn maaie 2019 opfierd!

Haadsponsors

Utfieringsdatums:

16 maaie: 20:30 Generale mei stipers  (besletten foarstelling)

17 maaie: 20:30 Premjêre  (Utferkocht!)

18 maaie: 20:30 2e foarstelling (Utferkocht!)

23 maaie: 20:30 Ekstra foarstelling (Utferkocht!)

24 maaie: 20:30 3e foarstelling (Utferkocht!)

25 maaie: 20:30 4e foarstelling (Utferkocht!)

26 maaie: 20:30 Reserve jûn

Yn it gefal dat troch min waar in foarstelling ôfsein wurdt, wurdt dat op de dei fan de foarstelling om 17:00 oere bekend makke fia facebook, de mail en dizze hiemside. Yn dat gefal wurdt de foarstelling ferpleatst nei in reservejûn. Ynformaasje oer de krekte datum wurdt dan bekend makke.