Bestjoer:

Eppie Bosma;                         foarsitter,                                            e.bosma3@chello.nl
Jantsje Bosgraaf;                  jildsaken, pr                                        jenabosgraaf@gmail.com
Jeltsje Hoekstra;                   klaaiing                                                jeltjeriemersma@hotmail.com
Michiel de Wal;                       jildsaken, pr                                       mdewal10@chello.nl
Sietze van der Velde;           skriuwer, technyk, ferkear             sietzevandervelde@gmail.com
Jan Westerhof;                      pr, kaartferkeap                                westerhof4@hotmail.com
Hein Westerhof;                    dekôr, tribunebou                            heinwesterhof@hotmail.nl
Bartele de Boer;                    spilers, figuranten                            barteledeboer@outlook.com