De yngong fan it teater is op `e kant fan de Gariperwei.

Adresgegevens

De Riedselman fan Aldegea

Contact

lokaasjeteateraldegea@gmail.com 

Lokaasje útfiering

Sânbuorren 1 Aldegea Smell.